Vilkår og betingelser / Terms and conditions

Standard kjøpsvilkår gjelder for kjøp i nettbutikken. Bestillinger anses som bindende når en ordre er registrert på vår server. Som kjøper har du allikevel rett til å endre kjøpet basert på lov om angrerett (gjelder ikke digitale noter). Du mottar en ordrebekreftelse automatisk etter bestilling. Sjekk om opplysninger stemmer med din bestilling. Forlaget tar forbehold om feilopplysninger i nettbutikken. Dersom publikasjoner er utsolgt, forbeholder vi oss rett til å kansellere bestillinger. 

Priser og betaling
Alle prisene er inkludert eventuelle avgifter. Frakt kommer i tillegg, kun ved bestilling av fysiske noter. Betaling foretas med kredittkort via PayPal.


For generelle vilkår, se:

www.forbrukerombudet.no 
www.forbrukerportalen.no 
www.lovdata.no 

Standard purchase terms apply to purchases in the online store. Orders are considered binding when an order is registered on our server. As a buyer, you still have the right to change the purchase based on the law on the right of withdrawal (this does not apply to digital notes). You receive an order confirmation automatically after ordering. Check whether the information matches your order. The publisher reserves the right for incorrect information in the online shop. If publications are sold out, we reserve the right to cancel orders.

Prices and payment
All prices include any taxes. Shipping is additional, only when ordering physical sheet music. Payment is made by credit card via PayPal.